Cơ hội được cấp Giấy chứng nhận QSDĐ (GCN) cho đất không có giấy tờ

Tin tức

Tin tức

Cơ hội được cấp Giấy chứng nhận QSDĐ (GCN) cho đất không có giấy tờ

Ngày đăng : 21/10/2020 - 8:36 AM

 

Theo Điều 101 Luật Đất đai 2013, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất mà không có giấy tờ thì có thể được cấp GCN nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

 

 

Trường hợp 1: Được cấp và không phải nộp tiền sử dụng đất nếu đáp ứng được 03 điều kiện sau:

 

- Đang sử dụng đất trước ngày 01/7/2014;

 

- Có hộ khẩu thường trú tại địa phương và trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn;

 

- Nay được UBND cấp xã nơi có đất xác nhận là người đã sử dụng đất ổn định, không có tranh chấp (tại thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp GCN).

 

 

Trường hợp 2: Được cấp và có thể phải nộp tiền sử dụng đất

 

- Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không có các giấy tờ về quyền sử dụng đất nhưng đất đã được sử dụng ổn định từ trước ngày 01/7/2004 và không vi phạm pháp luật về đất đai;

 

- Nay được UBND cấp xã xác nhận là đất không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch…

 

Việc sử dụng đất ổn định căn cứ theo Điều 21 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, cụ thể như sau:

 

 

- Sử dụng đất ổn định là việc sử dụng đất liên tục vào một mục đích chính nhất định kể từ thời điểm bắt đầu sử dụng đất vào mục đích đó đến thời điểm cấp GCN.

 

- Thời điểm bắt đầu sử dụng đất ổn định được xác định căn cứ vào thời gian và nội dung có liên quan đến mục đích sử dụng đất ghi trên một trong các giấy tờ sau:

 

+ Biên lai nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp, thuế nhà đất;

 

+ Giấy tờ về đăng ký hộ khẩu thường trú, tạm trú dài hạn tại nhà ở gắn với đất ở; Giấy chứng minh nhân dân hoặc Giấy khai sinh, giấy tờ nộp tiền điện, nước và các khoản nộp khác có ghi địa chỉ nhà ở tại thửa đất đăng ký;

 

+ Giấy tờ về việc giao, phân, cấp nhà hoặc đất của cơ quan, tổ chức được Nhà nước giao quản lý, sử dụng đất;

 

+ Giấy tờ về mua bán nhà, tài sản khác gắn liền với đất hoặc giấy tờ về mua bán đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất có chữ ký của các bên liên quan;

 

+ Bản đồ, sổ mục kê, tài liệu điều tra, đo đạc về đất đai qua các thời kỳ;

 

+ Bản kê khai đăng ký nhà, đất có xác nhận của UBND cấp xã tại thời điểm kê khai đăng ký….

 

Lưu ý:

 

- Trường hợp không có một trong các loại giấy tờ trên hoặc trên giấy tờ đó không ghi rõ thời điểm xác lập giấy tờ và mục đích sử dụng đất thì phải có xác nhận của UBND cấp xã về thời điểm bắt đầu sử dụng đất và mục đích sử dụng đất trên cơ sở thu thập ý kiến của những người đã từng cư trú cùng thời điểm bắt đầu sử dụng đất.

Bài viết khác
  Điều tra bổ sung Phúc XO  (26.02.2020)

Cơ hội được cấp Giấy chứng nhận QSDĐ (GCN) cho đất không có giấy tờ

Zalo
Hotline tư vấn miễn phí: +84 934 367 388