Biên bản xác nhận công nợ và cam kết trả nợ

Mẫu đơn thông dụng

Mẫu đơn thông dụng

Biên bản xác nhận công nợ và cam kết trả nợ

Ngày đăng : 24/08/2020 - 3:13 PM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——***——

 

BIÊN BẢN XÁC NHẬN NỢ VÀ CAM KẾT TRẢ NỢ

 

 

Căn cứ Bộ luật Dân sự của Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam năm 2015;

 

Căn cứ vào ý chí của các bên.

 

Hôm nay, ngày…..tháng…….năm …. , tại địa chỉ………………………

 

Chúng tôi gồm có:

 

BÊN A: ………………………………………………..

 

Số CMND:………………………Ngày cấp:………………Nơi cấp:…………

 

Địa chỉ:…………………………………………………..

 

Điện thoại:……………………………..………………..

 

Email:…………………………………. ………………..

 

BÊN B………………………………………………..

 

Số CMND:………………………Ngày cấp:………………Nơi cấp:…………

 

Địa chỉ:…………………………………………………..

 

Điện thoại:……………………………..………………..

 

Email:…………………………………. ………………..

 

Cùng thống nhất ký kết Bản thỏa thuận với những điều khoản sau:

 

Điều 1. Thỏa thuận xác nhận nợ

 

Sau khi đối chiếu, 2 Bên xác nhận nợ, đến hết ngày……tháng…….năm…...

 

Bên A …………… còn nợ Bên B tổng số tiền là:…………………………… đ

(Bằng chữ:………………………………………………………………….), trong đó:

 

Nợ gốc:..................................................................

 

Lãi:........................................................................

 

Điều 2. Cam kết của Bên A

 

Bên A sẽ thanh toán số tiền nợ trước ngày …...tháng …...năm ….....

 

Bên A sẽ dùng mọi tài sản cá nhân để thanh toán các khoản nợ cho Bên B như thỏa thuận.

 

Nếu Bên A chậm trả theo thỏa thuận thì sẽ chịu trách nhiệm đối với số tiền chậm trả tương ứng với mức lãi suất là …%/ngày.

 

Các quyền và nghĩa vụ khác tại Bản xác nhận nợ và cam kết trả nợ này và theo quy định của pháp luật.

 

Điều 3. Cam kết của Bên B

 

Bên B sẽ tạo mọi điều kiện để bên A thanh toán các khoản nợ đúng hạn.

 

Cho phép Bên A dùng mọi tài sản cá nhân của Bên A để thanh toán các khoản nợ nêu tại Điều 1 Biên bản xác nhận nợ và cam kết trả nợ này.

 

Điều 4. Điều khoản chung

 

Biên bản xác nhận nợ và cam kết trả nợ này có hiệu lực từ ngày ký.

 

Biên bản xác nhận nợ và cam kết trả nợ được lập thành 02 (hai) bản có giá trị như nhau do mỗi bên giữ 01 bản.

 

BÊN A

BÊN B

TẢI/DOWLOAD MẪU TẠI ĐÂY

Bài viết khác
  Đơn xin giao đất  (10.05.2021)
  Đơn xin tách thửa đất  (20.02.2020)
  Giấy xác nhận lương  (20.02.2020)
  Hợp đồng thuê gia sư  (06.02.2020)
  Hợp đồng lao động  (03.02.2020)
  Đơn tố cáo (mẫu chung)  (03.02.2020)
  Hợp đồng thuê xe ô tô  (05.02.2020)
  Đơn khởi kiện  (03.02.2020)

Biên bản xác nhận công nợ và cam kết trả nợ

Zalo
Hotline tư vấn miễn phí: +84 934 367 388