Đơn đề nghị cấp lại sổ BHXH

Mẫu đơn thông dụng

Mẫu đơn thông dụng

Đơn đề nghị cấp lại sổ BHXH

Ngày đăng : 12/02/2020 - 2:07 PM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**********

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI SỔ BẢO HIỂM XÃ HỘI

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội huyện/tỉnh (1)………………………….

 

Tên tôi là: …………………………….………………Giới tính: ……………...

 

Ngày, tháng, năm sinh: ……………………………………………………......

 

Nguyên quán (2): ………………………………………………………………..

 

Nơi cư trú (thường trú hoặc tạm trú) (3): ……………………………………..

 

Giấy chứng minh thư số: ……………………………………………………...

 

Ngày cấp: ……………………………… Nơi cấp: ……………………………

 

Số sổ BHXH: …………………..……………………………………………….

 

Nơi cấp sổ BHXH lần đầu (BHXH tỉnh hoặc huyện): ………………………

 

Nơi làm việc (đối với người tham gia BHXH bắt buộc) hoặc nơi tham gia BHXH (đối với người tham gia BHXH tự nguyện) (4): ………………………

 

Lý do cấp lại sổ BHXH hoặc trang sổ tờ rời (5): ………………..……………

 

Tôi xin cam đoan và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung kê khai trên, đề nghị cơ quan bảo hiểm xã hội xem xét cấp lại sổ BHXH cho tôi.

 

 

…….., ngày …..tháng ….năm …

 

NGƯỜI ĐỀ NGHỊ 

(Ký, ghi rõ họ tên)

TẢI/DOWLOAD MẪU TẠI ĐÂY

Bài viết khác
  Đơn xin giao đất  (10.05.2021)
  Đơn xin tách thửa đất  (20.02.2020)
  Giấy xác nhận lương  (20.02.2020)
  Hợp đồng thuê gia sư  (06.02.2020)
  Hợp đồng lao động  (03.02.2020)
  Đơn tố cáo (mẫu chung)  (03.02.2020)
  Hợp đồng thuê xe ô tô  (05.02.2020)
  Đơn khởi kiện  (03.02.2020)

Đơn đề nghị cấp lại sổ BHXH

Zalo
Hotline tư vấn miễn phí: +84 934 367 388