Đơn khiếu nại (mẫu chung)

Mẫu đơn thông dụng

Mẫu đơn thông dụng

Đơn khiếu nại (mẫu chung)

Ngày đăng : 03/02/2020 - 1:16 PM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

 

.................., ngày ... tháng ... năm  .........

 

 

ĐƠN KHIẾU NẠI 

(V/v: ...................)

 

Kính gửi:               ..........................................................................                             

 

Tên tôi là: ..............................................................................      Sinh năm: ......................................................................

Địa chỉ cư trú: ....................................................................................................................................................................

SĐT: .........................................................................................................................

 

NỘI DUNG KHIẾU NẠI:

Nêu tóm tắt sự việc, vi phạm quy định pháp luật, quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng bị xâm hại, chứng minh thiệt hại nếu có,...

.................................................................................................................................................................................................................     .................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

YÊU CẦU GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI:

Nêu rõ yêu cầu muốn giải quyết (hủy bỏ, thu hồi, bổi thường thiệt hại, yêu cầu thực hiện một công việc cụ thể,...)

..............................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tài liệu chứng cứ kèm theo (nếu có):

.................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tôi xin cam đoan những nội dung khiếu nại trên là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật 

Xin chân thành cảm ơn.

 

NGƯỜI KHIẾU NẠI
                                                                             

TẢI/DOWLOAD MẪU ĐƠN TẠI ĐÂY

 

 

 

Bài viết khác
  Đơn xin giao đất  (10.05.2021)
  Đơn xin tách thửa đất  (20.02.2020)
  Giấy xác nhận lương  (20.02.2020)
  Hợp đồng thuê gia sư  (06.02.2020)
  Hợp đồng lao động  (03.02.2020)
  Đơn tố cáo (mẫu chung)  (03.02.2020)
  Hợp đồng thuê xe ô tô  (05.02.2020)
  Đơn khởi kiện  (03.02.2020)

Đơn khiếu nại (mẫu chung)

Zalo
Hotline tư vấn miễn phí: +84 934 367 388