Đơn khởi kiện

Mẫu đơn thông dụng

Mẫu đơn thông dụng

Đơn khởi kiện

Ngày đăng : 03/02/2020 - 9:51 AM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------o0o--------

…………, ngày….. tháng …… năm…….

 

ĐƠN KHỞI KIỆN

 

Kính gửi: Toà án nhân dân ………………………………………………………..……………..................................................................

Người khởi kiện:………………………………………………….Sinh năm …………...……....................................................................

Số CMND: ………….…………. Nơi cấp: ……………….. Ngày cấp: …………….….………..................................................................

Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………………....................................................................

Địa chỉ hiện tại: …………………………………………………………………………………...................................................................

Số điện thoại: …………………………..………..............................................................................................................................................

Người bị kiện: :……………………………………….………….Sinh năm ……………………....................................................................

Số CMND: ………….…………. Nơi cấp: ………………... Ngày cấp: ……………….…………..................................................................

Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………….………………..…………...................................................................

Địa chỉ hiện tại: ……………………………………………….……………………………………..................................................................

Số điện thoại: …………………………………

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (nếu có): ..

Sinh năm ………………………………….. Số điện thoại: ………………………………………..................................................................

Số CMND: ………….…………. Nơi cấp: ………………... Ngày cấp: ………….………………..................................................................

Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………….……………………....……...................................................................

Địa chỉ hiện tại: ……………………………………………….………………………………...…..................................................................

Yêu cầu Tòa án giải quyết những vấn đề sau đây: …...................................................................................................................................

….................................................................….................................................................….................................................................

….................................................................….................................................................….................................................................….................................................................….................................................................….................................................................….................................................................….................................................................….................................................................….................................................................….................................................................….................................................................….................................................................….................................................................….................................................................….................................................................….................................................................….................................................................….................................................................….................................................................….................................................................….................................................................….................................................................….................................................................….................................................................….................................................................….................................................................….................................................................….................................................................….................................................................….................................................................….................................................................….................................................................….................................................................….................................................................….................................................................….................................................................….................................................................….................................................................….................................................................….................................................................….................................................................….................................................................….................................................................….................................................................

Người làm chứng (nếu có):

Sinh năm ………………………………….. Số điện thoại: ………………………………………..................................................................

Số CMND: ………….…………. Nơi cấp: ………………... Ngày cấp: ………….………………..................................................................

Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………….……………………..……...................................................................

Địa chỉ hiện tại: ……………………………………………….………………………………..…..................................................................

Danh mục tài liệu, chứng kèm theo đơn khởi kiện gồm có:

1..................................................................

2..................................................................

3..................................................................

               Người khởi kiện

 

 

TẢI/DOAWLOAD MẪU TẠI ĐÂY

 

Bài viết khác
  Đơn xin giao đất  (10.05.2021)
  Đơn xin tách thửa đất  (20.02.2020)
  Giấy xác nhận lương  (20.02.2020)
  Hợp đồng thuê gia sư  (06.02.2020)
  Hợp đồng lao động  (03.02.2020)
  Đơn tố cáo (mẫu chung)  (03.02.2020)
  Hợp đồng thuê xe ô tô  (05.02.2020)

Đơn khởi kiện

Zalo
Hotline tư vấn miễn phí: +84 934 367 388