Đơn trình báo (Mất tài sản)

Mẫu đơn thông dụng

Mẫu đơn thông dụng

Đơn trình báo (Mất tài sản)

Ngày đăng : 03/02/2020 - 4:32 PM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

ĐƠN TRÌNH BÁO MẤT TÀI SẢN

 

Kính gửi: ………………………………………………………………………

Tôi tên: ………………………………………………………………………...

Sinh ngày……..........tháng ……..............năm ……..........................................

Tại: …………..…………………………………….............................................

 

Nghề nghiệp: ……………………………………………………………………

 

CMND số: ………………..........ngày cấp: …………....Tại:…………………..

 

Thường trú tại: …………………………............................................................

 

.............................................................................................................................

 

Kính trình với quý cơ quan rằng, vào ngày …… tháng …… năm ……………

 

Tôi có mất: ………………………………………………………………………

...............................................................................................................................................................................................................................................................

 

Tại: …………………………………………………………………………………….………..........................................................................................................

 

Lý do mất tài sản: ……………………………………...………………..............

 ............................................................................................................................. 

 ............................................................................................................................. 

 ............................................................................................................................. 

 ............................................................................................................................. 

 

 

 …………, ngày …. tháng …. năm …....

 

 

NGƯỜI VIẾT ĐƠN

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

XÁC NHẬN

của cơ quan có thẩm quyền

TẢI/DOWLOAD MẪU TẠI ĐÂY

 

Bài viết khác
  Đơn xin giao đất  (10.05.2021)
  Đơn xin tách thửa đất  (20.02.2020)
  Giấy xác nhận lương  (20.02.2020)
  Hợp đồng thuê gia sư  (06.02.2020)
  Hợp đồng lao động  (03.02.2020)
  Đơn tố cáo (mẫu chung)  (03.02.2020)
  Hợp đồng thuê xe ô tô  (05.02.2020)
  Đơn khởi kiện  (03.02.2020)

Đơn trình báo (Mất tài sản)

Zalo
Hotline tư vấn miễn phí: +84 934 367 388