Đơn xin giao đất

Mẫu đơn thông dụng

Mẫu đơn thông dụng

Đơn xin giao đất

Ngày đăng : 10/05/2021 - 9:26 AM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

       ..., ngày..... tháng .....năm ....

 

ĐƠN XIN GIAO ĐẤT

 

Kính gửi:  Ủy ban nhân dân ...................

 

1. Người xin giao đất …………..

 

2. Địa chỉ/trụ sở chính:................................................................................................

 

3. Địa chỉ liên hệ:...........................................................................…………..

 

4. Địa điểm khu đất:...........................................................................................

 

5. Diện tích (m2):...........................................................................................

 

6. Để sử dụng vào mục đích:.........................................................................

 

7. Thời hạn sử dụng:………………………………………..........…………………..

 

8. Cam kết sử dụng đất đúng mục đích, chấp hành đúng các quy định của pháp luật đất đai, nộp tiền sử dụng đất/tiền thuê đất (nếu có) đầy đủ, đúng hạn;

 

Các cam kết khác (nếu có)...........................................................................................

                                           

 

Người làm đơn

Ký, ghi rõ họ tên

TẢI/DOWLOAD MẪU TẠI ĐÂY

 

Bài viết khác
  Đơn xin tách thửa đất  (20.02.2020)
  Giấy xác nhận lương  (20.02.2020)
  Hợp đồng thuê gia sư  (06.02.2020)
  Hợp đồng lao động  (03.02.2020)
  Đơn tố cáo (mẫu chung)  (03.02.2020)
  Hợp đồng thuê xe ô tô  (05.02.2020)
  Đơn khởi kiện  (03.02.2020)

Đơn xin giao đất

Zalo
Hotline tư vấn miễn phí: +84 934 367 388