Đơn xin hưởng trợ cấp thất nghiệp

Mẫu đơn thông dụng

Mẫu đơn thông dụng

Đơn xin hưởng trợ cấp thất nghiệp

Ngày đăng : 12/02/2020 - 3:46 PM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------o0o---------

 

ĐỀ NGHỊ HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP

 

Kính gửi: Trung tâm Dịch vụ việc làm ……………................

 

Tên tôi là:.…………..…..…. Sinh ngày ...... /……./…… Nam, Nữ: ............

 

Số CMND/Thẻ căn cước: ……………………...…………………….………..

 

Ngày cấp: ……/……../….…. Nơi cấp:……………..…………………………

 

Số sổ BHXH: ………...………………………..…………………..……………

 

Số điện thoại:………….…..…Địa chỉ email (nếu có)………….....…...….…

 

Dân tộc:…………………………. Tôn giáo:…...…………..……………….…

 

Số tài khoản (ATM nếu có)……….….… Tại ngân hàng:……..…….………

 

Trình độ đào tạo:……………………………………………………….……….

 

Ngành nghề đào tạo:……...…………………………………………………...

 

Nơi thường trú (1):…………… …………………….…………………………..

 

Chỗ ở hiện nay (2):…………………....……………..………………..………..

 

Ngày …../……/……, tôi đã chấm dứt hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc với (tên đơn vị)........................................ tại địa chỉ:...........................

 

Lý do chấm dứt hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc:…….....................

 

Loại hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc (3):…………..………………….

 

Số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp: ................................tháng.

 

Nơi đề nghị nhận trợ cấp thất nghiệp (BHXH quận/huyện hoặc qua thẻ ATM):………………...………………….…………………………….…………

Kèm theo Đề nghị này là (4)................................................................... và Sổ Bảo hiểm xã hội của tôi. Đề nghị quý Trung tâm xem xét, giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp cho tôi theo đúng quy định.

 

Tôi cam đoan nội dung ghi trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

 

 .........., ngày ....... tháng ..... năm ……

         

Người đề nghị

                      (Ký, ghi rõ họ tên)

TẢI/DOWLOAD MẪU TẠI ĐÂY

Bài viết khác
  Đơn xin giao đất  (10.05.2021)
  Đơn xin tách thửa đất  (20.02.2020)
  Giấy xác nhận lương  (20.02.2020)
  Hợp đồng thuê gia sư  (06.02.2020)
  Hợp đồng lao động  (03.02.2020)
  Đơn tố cáo (mẫu chung)  (03.02.2020)
  Hợp đồng thuê xe ô tô  (05.02.2020)
  Đơn khởi kiện  (03.02.2020)

Đơn xin hưởng trợ cấp thất nghiệp

Zalo
Hotline tư vấn miễn phí: +84 934 367 388