Đơn xin nhận nuôi con nuôi (trong nước)

Mẫu đơn thông dụng

Mẫu đơn thông dụng

Đơn xin nhận nuôi con nuôi (trong nước)

Ngày đăng : 07/05/2021 - 10:26 AM

Mẫu TP/CN-2014/CN.02

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

 

 

ĐƠN XIN NHẬN CON NUÔI

(Dùng cho trường hợp nuôi con nuôi trong nước)

 

                Kính gửi: .............................................................................................................................

Chúng tôi/tôi là: 

                                                   

Ông

 Họ và tên

 

 

Ngày, tháng, năm sinh

 

 

Nơi sinh

 

 

Dân tộc

 

 

Quốc tịch

 

 

Nghề nghiệp

 

 

Nơi thường trú

 

 

Số Giấy CMND/Hộ chiếu

 

 

Nơi cấp

 

 

Ngày, tháng, năm cấp

 

 

Địa chỉ liên hệ

 

 

 

Điện thoại/fax/email 

 

 

  Có nguyện vọng nhận trẻ em dưới đây làm con nuôi:

Họ và tên:……………………………............................................................  Giới tính: …………………………….

Ngày, tháng, năm sinh: ..............................................................................................................................................

Nơi sinh: .............................................................................................................................................................................

Dân tộc: ....................................................... Quốc tịch: ...............................................................................................

Tình trạng sức khoẻ: ......................................................................................................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:............................................................................................... ................................

Nơi đang cư trú:  

* Gia đình:

 

Ông 

 

Họ và tên 

 

 

Ngày, tháng, năm sinh

 

 

Địa chỉ liên hệ 

 

 

Điện thoại,/fax/ email 

 

 

Quan hệ với trẻ em được nhận làm con nuôi

 

 

 

 * Cơ sở nuôi dưỡng: ...................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

 Lý do nhận con nuôi: ....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

………...…………………………………………………………………...........................................................................……

Nếu được nhận trẻ em làm con nuôi, chúng tôi/tôi cam kết sẽ chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em như con đẻ của mình và thực hiện mọi nghĩa vụ của cha mẹ đối với con theo quy định của pháp luật. Chúng tôi/tôi cam kết trong thời hạn ba năm, kể từ ngày giao nhận con nuôi, định kỳ 06 tháng một lần, gửi thông báo về tình trạng phát triển mọi mặt của con nuôi (có kèm theo ảnh) cho....................................................................................................... nơi chúng tôi/tôi thường trú. 

Đề  nghị ...................................................................................................................... xem xét, giải quyết.

                                                       .................., ngày ................. tháng ........... năm.................

                                                      ÔNG                                            BÀ 

                                            (Ký, ghi rõ họ tên)                                 (Ký, ghi rõ họ tên)

TẢI/DOWLOAD MẪU TẠI ĐÂY

Bài viết khác
  Đơn xin giao đất  (10.05.2021)
  Đơn xin tách thửa đất  (20.02.2020)
  Giấy xác nhận lương  (20.02.2020)
  Hợp đồng thuê gia sư  (06.02.2020)
  Hợp đồng lao động  (03.02.2020)
  Đơn tố cáo (mẫu chung)  (03.02.2020)
  Hợp đồng thuê xe ô tô  (05.02.2020)
  Đơn khởi kiện  (03.02.2020)

Đơn xin nhận nuôi con nuôi (trong nước)

Zalo
Hotline tư vấn miễn phí: +84 934 367 388