Đơn xin phép vắng mặt tại nơi cư trú (dùng cho người đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phườ

Mẫu đơn thông dụng

Mẫu đơn thông dụng

Đơn xin phép vắng mặt tại nơi cư trú (dùng cho người đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phườ

Ngày đăng : 21/02/2020 - 9:42 AM

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------

 

ĐƠN XIN PHÉP

Vắng mặt tại nơi cư trú

 

 

Kính gửi: Chủ tịch UBND …………………………..……….

 

Tôi tên là: ……………………….…………….. Giới tính: .................................. 

 

Ngày, tháng, năm sinh: …../…/……. Nơi sinh: ..................................................... 

 

Quê quán: ................................................................................................................. 

 

Nơi thường trú: .......................................................................................................... 

 

Nơi ở hiện tại: .......................................................................................................... 

 

Số định danh cá nhân/CMND/Hộ chiếu: ………………………….; ngày cấp: …./…./....... ; nơi cấp:...................................................................... 

 

Dân tộc: …………………………. Tôn giáo: ……………………… Trình độ học vấn: ......... 

 

Nghề nghiệp: .............................................................................................................. 

 

Nơi làm việc/học tập: ............................................................................................... 

 

Hiện nay, tôi đang chấp hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn theo Quyết định số …../QĐ-UBND ngày …./…./…. của Chủ tịch UBND...............................

 

Kính đề nghị Chủ tịch UBND …………….……… cho phép tôi được vắng mặt tại nơi cư trú, cụ thể như sau:

 

1. Lý do vắng mặt tại nơi cư trú: ............................................................................ 

 

2. Địa phương sẽ đến tạm trú: ................................................................................. 

 

3. Thời gian vắng mặt tại nơi cư trú: .... ngày, kể từ ngày …./…../…. đến ngày …./…./…..

 

Ý KIN CỦA NGƯỜI
ĐƯỢC PHÂN CÔNG GIÚP ĐỠ
………………………………………
………………………………………
……….. ngày .... tháng .... năm …………
(Ký, ghi rõ họ tên)

……. ngày .... tháng .... năm …….
NGƯỜI LÀM ĐƠN
(Ký, ghi rõ họ tên)

____________________

TẢI/DOWLOAD MẪU TẠI ĐÂY

Bài viết khác
  Đơn xin giao đất  (10.05.2021)
  Đơn xin tách thửa đất  (20.02.2020)
  Giấy xác nhận lương  (20.02.2020)
  Hợp đồng thuê gia sư  (06.02.2020)
  Hợp đồng lao động  (03.02.2020)
  Đơn tố cáo (mẫu chung)  (03.02.2020)
  Hợp đồng thuê xe ô tô  (05.02.2020)
  Đơn khởi kiện  (03.02.2020)

Đơn xin phép vắng mặt tại nơi cư trú (dùng cho người đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phườ

Zalo
Hotline tư vấn miễn phí: +84 934 367 388