Đơn yêu cầu cấp dưỡng sau khi ly hôn

Mẫu đơn thông dụng

Mẫu đơn thông dụng

Đơn yêu cầu cấp dưỡng sau khi ly hôn

Ngày đăng : 13/02/2020 - 7:57 AM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN YÊU CẦU THI HÀNH ÁN

(về việc cấp dưỡng)

 

               Kính gửi:  Cục (Chi cục) Thi hành án dân sự .......................................

Họ và tên người yêu cầu cấp dưỡng:....................................................................... 

Địa chỉ: ............................................................................................................................

Họ và tên người được cấp dưỡng............................................................................

Địa chỉ: ............................................................................................................................

Họ và tên người phải cấp dưỡng..............................................................................

Địa chỉ: ...........................................................................................................................

  • Nội dung yêu cầu:............................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  • Thông tin về tài sản hoặc điều kiện thi hành của người phải cấp dưỡng (nếu có) ....................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3. Các tài liệu kèm theo

- Bản án, Quyết định số ..................ngày  ...tháng .....năm ....... của ............................

- Tài liệu thông tin về tài sản hoặc điều kiện của người phải cấp dưỡng (nếu có).

- Tài liệu có liên quan khác ..............................................................................

                                                                          ............. ngày .... tháng  .... năm 20......   

                                                                             Người yêu cầu thi cấp dưỡng                     (Ký, ghi rõ họ, tên hoặc điểm chỉ)    

TẢI/DOWLOAD MẪU TẠI ĐÂY

Bài viết khác
  Đơn xin giao đất  (10.05.2021)
  Đơn xin tách thửa đất  (20.02.2020)
  Giấy xác nhận lương  (20.02.2020)
  Hợp đồng thuê gia sư  (06.02.2020)
  Hợp đồng lao động  (03.02.2020)
  Đơn tố cáo (mẫu chung)  (03.02.2020)
  Hợp đồng thuê xe ô tô  (05.02.2020)
  Đơn khởi kiện  (03.02.2020)

Đơn yêu cầu cấp dưỡng sau khi ly hôn

Zalo
Hotline tư vấn miễn phí: +84 934 367 388