Giấy bảo lãnh cho người nước ngoài thường trú tại Việt Nam

Mẫu đơn thông dụng

Mẫu đơn thông dụng

Giấy bảo lãnh cho người nước ngoài thường trú tại Việt Nam

Ngày đăng : 21/02/2020 - 10:05 AM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

 

GIẤY BẢO LÃNH

CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI THƯỜNG TRÚ TẠI VIỆT NAM

 

I- Người bảo lãnh

 

1. Họ tên: 

 

2. Giới tính: nam o   nữ o         3- Sinh ngày …..tháng… năm…

 

4. Địa chỉ thường trú (ghi theo sổ hộ khẩu) 

 

5. Giấy chứng minh nhân dân số: 

cấp ngày:………………… cơ quan cấp: 

 

6. Nghề nghiệp: ……………. Nơi làm việc hiện nay: 

 

 

II. Người được bảo lãnh

Số TT

Họ tên
(chữ in hoa)

Giới tính

Ngày tháng năm sinh

Quốc tịch

Hộ chiếu số

Nghề nghiệp

Quan h (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Nội dung bảo lãnh

 

1- Bảo lãnh cho thân nhân nêu ở Mục II được thường trú tại địa chỉ:

 

 

2-Đảm bảo về cuộc sống cho thân nhân sau khi được thường trú (3)

 

a. Về nhà ở:

 

Người bảo lãnh cung cấp hoặc cho ở cùng nhà

 

Người được bảo lãnh tự mua

 

b. Về nguồn sống thường xuyên:

 

Người bảo lãnh cung cấp tài chính để nuôi dưỡng

 

Người được bảo lãnh tự túc

 

Tôi xin cam đoan những nội dung trên là đúng sự thật. 

                                                                                                                     Làm tại …ngày …tháng   năm ….

Xác nhận của Công an phường, xã nơi người bảo lãnh thường trú.                                 Người bảo lãnh 

                    (Ký, ghi rõ họ tên chức vụ, đóng dấu)                                                                  (ký, ghi rõ họ tên)                                                                                   
                                                                               

 TẢI/DOWLOAD MẪU TẠI ĐÂY

Bài viết khác
  Đơn xin giao đất  (10.05.2021)
  Đơn xin tách thửa đất  (20.02.2020)
  Giấy xác nhận lương  (20.02.2020)
  Hợp đồng thuê gia sư  (06.02.2020)
  Hợp đồng lao động  (03.02.2020)
  Đơn tố cáo (mẫu chung)  (03.02.2020)
  Hợp đồng thuê xe ô tô  (05.02.2020)
  Đơn khởi kiện  (03.02.2020)

Giấy bảo lãnh cho người nước ngoài thường trú tại Việt Nam

Zalo
Hotline tư vấn miễn phí: +84 934 367 388