Giấy chứng nhận phần vốn góp của thành viên công ty

Mẫu đơn thông dụng

Mẫu đơn thông dụng

Giấy chứng nhận phần vốn góp của thành viên công ty

Ngày đăng : 05/05/2021 - 1:45 PM

CÔNG TY TNHH ....

------------------------

Số…../CN/2021

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------

 

 

 

GIẤY CHỨNG NHẬN PHẦN VỐN GÓP

Số: ….. - ........../GCN (Lần ….)

 

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014 số 68/2014QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: ...................................... cấp ngày .... tháng ... năm ..... của Sở Kế Hoạch và Đầu Tư tỉnh ...................................................

- Căn cứ tình hình góp vốn thực tế của thành viên.

 

CÔNG TY TNHH …………………………………………..

Địa chỉ trụ sở chính: ...........

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: .............

Nơi cấp: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư:..........

Ngày cấp:  ../ ../....

Vốn điều lệ: ...................... VNĐ (.............................)

 

CHỨNG NHẬN

 

Ông/bà: ................................

Sinh ngày: ././.... Quốc tịch: ....................

Chứng minh nhân dân số: ......................

Ngày cấp: ././... Nơi cấp: .........................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ............

Chỗ ở hiện tại: .......................................

Đã góp giá trị phần vốn góp của mình là : ................................VNĐ (……………………….)

Tỷ lệ phần vốn góp: ..................

Góp vốn bằng: (Tài sản, tiền mặt)

Ngày góp: ..../.../......

Tp. HCM, ngày ....... tháng 5 năm 2021

Đại diện theo pháp luật của Công ty……

(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên, chức vụ)

TẢI/DOWLOAD MẪU ĐƠN TẠI ĐÂY

Bài viết khác
  Đơn xin giao đất  (10.05.2021)
  Đơn xin tách thửa đất  (20.02.2020)
  Giấy xác nhận lương  (20.02.2020)
  Hợp đồng thuê gia sư  (06.02.2020)
  Hợp đồng lao động  (03.02.2020)
  Đơn tố cáo (mẫu chung)  (03.02.2020)
  Hợp đồng thuê xe ô tô  (05.02.2020)
  Đơn khởi kiện  (03.02.2020)

Giấy chứng nhận phần vốn góp của thành viên công ty

Zalo
Hotline tư vấn miễn phí: +84 934 367 388