Giấy giao nhận (biên nhận) tiền

Mẫu đơn thông dụng

Mẫu đơn thông dụng

Giấy giao nhận (biên nhận) tiền

Ngày đăng : 23/03/2020 - 9:30 AM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——-***——

 

GIẤY GIAO NHẬN TIỀN

 

Hôm nay, ngày……tháng……năm……… tại…….…., chúng tôi gồm:

 

BÊN GIAO TIỀN (gọi tắt là: BÊN A): Ông/bà:……………...........

 

Số CMND: ……..........Ngày cấp:…………….Nơi cấp: …………..

 

Hộ khẩu thường trú: …………………………………………

 

Chỗ ở hiện tại: ………………………………………………

 

BÊN NHẬN TIỀN (gọi tắt là: BÊN B): Ông (Bà):……

 

Số CMND: ……...........Ngày cấp:……..........Nơi cấp: …………………

 

Hộ khẩu thường trú: ………………………………………….

 

Chỗ ở hiện tại: ………………………………………………...

 

Căn cứ vào thỏa thuận về việc mua bán.............................................được lập vào ngày…………..........tại……………............., bằng Giấy biện nhận tiền này xác nhận ông/bà:…………........................................................đã bàn giao số tiền...................................cho ông/bà….....................

 

Giấy biên nhận được lập thành 02 (hai) bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 (một) bản. Hai bên cam kết mua và bán theo đúng thoả thuận. Nếu bên nào vi phạm sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

 

…., ngày……tháng….….năm……

 

BÊN GIAO TIỀN

 

 

 

BÊN NHẬN TIỀN

 

 

 

 

 

XÁC NHẬN CỦA NGƯỜI LÀM CHỨNG VIỆC LẬP VÀ CHUYỂN TIỀN

 

Tên tôi là:……………………………………………………………

 

Số CMND: ….......................Ngày cấp:……..................Nơi cấp: ………………

 

Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………

 

Chỗ ở hiện tại: ………………………………………………………….

 

Xác nhận việc hai bên hoàn toàn tự nguyện thỏa thuận và đã bàn giao đầy đủ số tiền:……………........ (Viết bằng chữ: ……………………...) theo thỏa thuận.

 

NGƯỜI LÀM CHỨNG

(Ký, ghi rõ họ tên)

TẢI/DOWLOAD MẪU TẠI ĐÂY

Bài viết khác
  Đơn xin giao đất  (10.05.2021)
  Đơn xin tách thửa đất  (20.02.2020)
  Giấy xác nhận lương  (20.02.2020)
  Hợp đồng thuê gia sư  (06.02.2020)
  Hợp đồng lao động  (03.02.2020)
  Đơn tố cáo (mẫu chung)  (03.02.2020)
  Hợp đồng thuê xe ô tô  (05.02.2020)
  Đơn khởi kiện  (03.02.2020)

Giấy giao nhận (biên nhận) tiền

Zalo
Hotline tư vấn miễn phí: +84 934 367 388