Giấy uỷ quyền (Giám đốc uỷ quyền cho nhân viên)

Mẫu đơn thông dụng

Mẫu đơn thông dụng

Giấy uỷ quyền (Giám đốc uỷ quyền cho nhân viên)

Ngày đăng : 06/02/2020 - 10:23 AM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----O0O----

 

GIẤY ỦY QUYỀN

(V/v.............................)

 

- Căn cứ Bộ luật dân sự 201và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Căn cứ vào khả năng và nhu cầu thực tế của các bên.

Hôm nay, ngày..........tháng.........năm..............tại ..........................................

Chúng tôi gồm:

 

I. BÊN ỦY QUYỀN : (Bên A)

Họ và tên:.....................................................Sinh ngày...............................................

Số CMND: ..............................Cấp ngày: ............................tại:..................................

Chức vụ:  ....................................................................................................................

Thường trú:  ................................................................................................................

Chỗ ở hiện tại:  .................................................................. .........................................

Là Giám đốc, kiêm người đại diện theo pháp luật của 

CÔNG TY.................................................................. .................................................             

Trụ sở:  ........................................................................................................................

Mã số thuế:  ................................................................................................................. 

 

II. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN: (Bên B)        

Họ và tên:.....................................................Sinh ngày...............................................

Số CMND: ..............................Cấp ngày: ............................tại:..................................

Chức vụ:  ....................................................................................................................

Thường trú:  ................................................................................................................

Chỗ ở hiện tại:  .................................................................. ......................................... 

 

Chúng tôi đồng ý ký giấy ủy quyền với những nội dung sau:

Điều 1:  Nội dung ủy quyền

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

 

Điều 2: Thời hạn ủy quyền 

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

 

Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của các bên

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

 

Điều 4:  Thỏa thuận khác (Nếu có)

 

Bên A và bên B đã đọc kỹ nội dung Giấy ủy quyền, với tinh thần tự nguyện, không bị ép buộc và đã hiểu rõ nội dung ủy quyển các bên cùng thống nhất và nhất trí ký tên dưới đây:

 

....................., ngày..............tháng.............năm..............

   

BÊN A              

 

             

                                                      BÊN B

TẢI/DOWLOAD MẪU TẠI ĐÂY

 

                                                           

Bài viết khác
  Đơn xin giao đất  (10.05.2021)
  Đơn xin tách thửa đất  (20.02.2020)
  Giấy xác nhận lương  (20.02.2020)
  Hợp đồng thuê gia sư  (06.02.2020)
  Hợp đồng lao động  (03.02.2020)
  Đơn tố cáo (mẫu chung)  (03.02.2020)
  Hợp đồng thuê xe ô tô  (05.02.2020)
  Đơn khởi kiện  (03.02.2020)

Giấy uỷ quyền (Giám đốc uỷ quyền cho nhân viên)

Zalo
Hotline tư vấn miễn phí: +84 934 367 388