Giấy uỷ quyền (mẫu chung dành cho cá nhân)

Mẫu đơn thông dụng

Mẫu đơn thông dụng

Giấy uỷ quyền (mẫu chung dành cho cá nhân)

Ngày đăng : 06/02/2020 - 9:22 AM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-------------- o0o -------------

GIẤY ỦY QUYỀN

(Dành cho cá nhân)

- Căn cứ Bộ luật Dân sự năm 2015;

- Căn cứ vào các văn bản hiến pháp hiện hành;

......., ngày...... tháng...... năm 20...... ; chúng tôi gồm có:

I. BÊN ỦY QUYỀN:

Họ tên:...................................................................................................................................

Địa chỉ:....................................................................................................................................

Số CMND: .................................Cấp ngày: ............................Nơi cấp:.................................

Quốc tịch:................................................................................................................................

II. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN:

Họ tên:...................................................................................................................................

Địa chỉ:....................................................................................................................................

Số CMND: .................................Cấp ngày: ............................Nơi cấp:.................................

Quốc tịch:................................................................................................................................

III. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

IV. CAM KẾT

- Hai bên cam kết sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về mọi thông tin ủy quyền ở trên.

- Mọi tranh chấp phát sinh giữa bên ủy quyền và bên được ủy quyền sẽ do hai bên tự giải quyết.

Giấy ủy quyền trên được lập thành ............bản, mỗi bên giữ ...............bản.

 

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, họ tên)

 

TẢI/DOWLOAD MẪU TẠI ĐÂY

 

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, họ tên)

Bài viết khác
  Đơn xin giao đất  (10.05.2021)
  Đơn xin tách thửa đất  (20.02.2020)
  Giấy xác nhận lương  (20.02.2020)
  Hợp đồng thuê gia sư  (06.02.2020)
  Hợp đồng lao động  (03.02.2020)
  Đơn tố cáo (mẫu chung)  (03.02.2020)
  Hợp đồng thuê xe ô tô  (05.02.2020)
  Đơn khởi kiện  (03.02.2020)

Giấy uỷ quyền (mẫu chung dành cho cá nhân)

Zalo
Hotline tư vấn miễn phí: +84 934 367 388