Giấy xác nhận lương

Mẫu đơn thông dụng

Mẫu đơn thông dụng

Giấy xác nhận lương

Ngày đăng : 20/02/2020 - 8:43 AM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--------- oOo ---------

 

GIẤY XÁC NHẬN LƯƠNG

 

Kính gửi: Ban Giám đốc Công ty…………………..

 

Họ và tên:……………...………...………………………………………………

 

Ngày tháng năm sinh: …………………………………………………………

 

Số CMND: ………………… Cấp ngày: ……………… Nơi cấp:……………

 

Địa chỉ thường trú: ……………………………………………………………..

 

Số điện thoại: …………………………………………………………………...

 

Hiện đang công tác tại:

 

Công ty: …………………………………...………………………………….

 

Địa chỉ: …………………..…………………………………………………...

 

Điện thoại:……………………………… Fax: ……………………...………

 

Vị trí công tác: …………………………………………………...…………..

 

Chức danh/chức vụ: …..………………………….…………………...……

 

Loại Hợp đồng lao động (đánh dấu “x”):

 

….. Không xác định thời hạn

 

….. Xác định thời hạn 01 năm

 

….. Xác định thời hạn 02 năm

 

….. Xác định thời hạn 03 năm

 

….. Khác (7) (ghi rõ): ……………………...……………………...…………….

 

Thời gian công tác: Từ ngày ……../……/…….. đến nay.

 

Thu nhập hàng tháng:

 

Loại thu nhập (đánh dấu “x”):

 

…… Trước thuế

 

…… Sau thuế

 

Mức thu nhập:

 

- Lương chính (8): …………………………… đồng/tháng

 

- Thu nhập khác (9): …………………………. đồng/tháng

 

Diễn giải nguồn thu nhập khác (10):……………..………………………….…

 

Thu nhập 03 tháng gần nhất:

 

- Tháng ……../………: ………………………đồng/tháng

 

- Tháng ……../………: ………………………đồng/tháng

 

- Tháng ……../………: ………………………đồng/tháng

 

Hình thức trả lương (đánh dấu “x”):

 

…… Tiền mặt

 

…… Chuyển khoản        

 

Lý do xin xác nhận (11):

………………………………………………………………………………….

 

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là chính xác, nếu có gì sai trái tôi xin chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật và trước Công ty.

 

Kính trình Giám đốc/Tổng Giám đốc xem xét và xác nhận.

 

Tôi xin chân thành cảm ơn!

                                                          …………, ngày … tháng … năm ……

 

 

XÁC NHẬN CỦA CÔNG TY

Xác nhận các thông tin trên là chính xác

 

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

TẢI/DOWLOAD MẪU TẠI ĐÂY

 

Bài viết khác
  Đơn xin giao đất  (10.05.2021)
  Đơn xin tách thửa đất  (20.02.2020)
  Hợp đồng thuê gia sư  (06.02.2020)
  Hợp đồng lao động  (03.02.2020)
  Đơn tố cáo (mẫu chung)  (03.02.2020)
  Hợp đồng thuê xe ô tô  (05.02.2020)
  Đơn khởi kiện  (03.02.2020)

Giấy xác nhận lương

Zalo
Hotline tư vấn miễn phí: +84 934 367 388