Hợp đồng gửi giữ ô tô

Mẫu đơn thông dụng

Mẫu đơn thông dụng

Hợp đồng gửi giữ ô tô

Ngày đăng : 07/02/2020 - 2:23 PM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------

HỢP ĐỒNG GỬI GIỮ XE ÔTÔ

 

Hôm nay, ngày … tháng … năm ….

 

Tại (địa điểm): ……………………………………………………………..........

 

Chúng tôi gồm có:

 

BÊN A (Bên gửi tài sản)

 

Ông (bà): ……………………………… .....Số CMND: …………….........……

 

Cấp ngày …………………..………….…. Tại: ………………………………..

 

Điện thoại số: ….………………………………………………………………..

 

Địa chỉ liên hệ: ………………………………………………………………….

 

BÊN B (Bên giữ tài sản)

 

Ông (bà): ……………………..........…… Số CMND: …………………………

 

Cấp ngày: ……………………………….. Tại: ………………..………….……

 

Điện thoại số: ……………………………….…………………………………..

 

Địa chỉ liên hệ: ………………………………………………………………….

 

Hai bên sau khi bàn bạc đã thống nhất nội dung hợp đồng gửi giữ tài sản như sau:

 

Điều 1: Đối tượng gửi, giữ:

 

- Loại xe:………………………… Biển kiểm soát:……………………………

 

- Mô tả đặc điểm, tình trạng xe gửi giữ…………………………………….…..

 

Điều 2: Giá cả và phương thức thanh toán

 

- Giá cả (theo qui định của Nhà nước, nếu không có thì 2 bên tự thỏa thuận).

 

- Phương thức thanh toán:…………………….

 

- Thời gian gửi….............................................

 

Điều 3: Nghĩa vụ của bên A

 

- Thông báo các đặc tính của xe, nếu cần thiết.

 

- Trả thù lao khi lấy lại xe

 

- Trả phí tổn lưu xe khi hết hạn hợp đồng mà không kịp thời nhận lại xe đã gửi.

 

Điều 4: Nghĩa vụ của Bên B

 

- Bảo quản cẩn thận xe gửi giữ, không được sử dụng xe trong thời gian bảo quản.

 

- Bồi thường thiệt hại nếu để xảy ra mất mát, hư hỏng xe gửi giữ.

 

Điều 5: Giải quyết tranh chấp

 

- Hai bên cần chủ động thông báo cho nhau biết tình hình thực hiện hợp đồng, nếu có gì bất lợi phát sinh, các bên phải kịp thời thông báo cho nhau biết và tích cực giải quyết trên cơ sở thương lượng, bình đẳng, có lợi (có lập biên bản).

 

- Trường hợp các bên không tự giải quyết được mới đưa việc tranh chấp ra Tòa án giải quyết.

 

Điều 6: Hiệu lực của hợp đồng

 

Hợp đồng này có hiệu lực từ … giờ … ngày … đến … giờ … ngày ….

 

Hợp đồng này được lập thành ….. bản, có giá trị như nhau, mỗi bên giữ ….bản.

 

 

BÊN A

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

TẢI/DOWLOAD MẪU TẠI ĐÂY

 

 

BÊN B

(Ký, ghi rõ họ tên)

Bài viết khác
  Đơn xin giao đất  (10.05.2021)
  Đơn xin tách thửa đất  (20.02.2020)
  Giấy xác nhận lương  (20.02.2020)
  Hợp đồng thuê gia sư  (06.02.2020)
  Hợp đồng lao động  (03.02.2020)
  Đơn tố cáo (mẫu chung)  (03.02.2020)
  Hợp đồng thuê xe ô tô  (05.02.2020)
  Đơn khởi kiện  (03.02.2020)

Hợp đồng gửi giữ ô tô

Zalo
Hotline tư vấn miễn phí: +84 934 367 388