Hợp đồng làm việc bán thời gian

Mẫu đơn thông dụng

Mẫu đơn thông dụng

Hợp đồng làm việc bán thời gian

Ngày đăng : 07/02/2020 - 1:30 PM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------

 

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

(Nhân viên bán thời gian)

 

Hôm nay, ngày…..tháng…..năm…., Chúng tôi gồm:

 

Một bên là Ông/Bà : ...........................................................................................................

 

Chức vụ: .................................................................................................................................

 

Đại diện cho ..........................................................................................................................

 

Địa chỉ: .................................................................................................................................

 

Điện thoại: ..........................................................................................................................

 

Mã số thuế: .............................................................................................................................

 

Số tài khoản: .........................................................................................................................

 

Và một bên là Ông/Bà : ......................................................................................................................

 

Sinh ngày: .......................................................................................................................

 

Số CMTND: .........................................cấp ngày ............/............/...........

 

Địa chỉ: ..............................................................................................................................

 

Thoả thuận ký kết hợp đồng lao động bán thời gian và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây:

 

Điều 1: Thời hạn và công việc hợp đồng:

 

- Loại hợp đồng: Nhân viên làm việc bán thời gian ….. h/ngày.

 

- Mô tả công việc:

.................................................................................................................................................

 ................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

 

Điều 2: Chế độ làm việc:

 

Làm việc vào các ngày (................................) trong tuần;

 

- Tăng ca khi có nhu cầu hoặc được yêu cầu;

 

Được sử dụng máy tính và các thiết bị văn phòng tại nơi làm việc đã được cung cấp;

 

-.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

 

 

Điều 3: Nghĩa vụ và quyền lợi của người lao động:

 

1 - Quyền lợi:

 

Được hưởng mức lương:...........................(/giờ/ngày/tuần/tháng)

 

- Hình thức trả lương: Tiền mặt, chuyển khoản….

 

Chế độ nghỉ ngơi (nghỉ hàng tuần, phép năm, lễ, tết,..)chế độ BHYT và BHXH theo quy định của pháp luật

 

2 - Nghĩa vụ:

 

Tuân thủ nội quy công ty về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi;

 

-Hoàn thành công việc được giao theo đúng thời hạn quy định hoặc đúng khối lượng công việc

 

-

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

 

Điều 4: Nghĩa vụ và quyền hạn của người sử dụng lao động:

 

1 - Nghĩa vụ:

 

Trả lương đúng hạn theo mức lương và thời hạn trả lương đã thoả thuận;

 

- Cung cấp các thiết bị cần thiểt phục vụ cho công việc của người lao động;

 

- Đáp ứng đầy đủ các chế độ đãi ngộ đối với người lao động đã ca kết và theo quy định của pháp luật.

 

-.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

 

2 - Quyền hạn:

 

- Điều hành người lao động hoàn thành công việc theo hợp đồng (bố trí, điều chuyển, tạm ngừng việc).

 

- Tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng lao động, kỷ luật người lao động theo quy định của pháp luật, thoả ước lao động tập thể (nếu có) và nội quy lao động của công ty.

 

Điều 6: Điều khoản thi hành:

 

- Những vấn đề về lao động không ghi trong hợp đồng lao động này thì áp dụng quy định của thoả ước lao động tập thể, trường hợp chưa có thoả ước lao động tập thể thì áp dụng quy định của pháp luật lao động.

 

- Hợp đồng lao động được lập thành 02 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ một bản và có hiệu lực kể từ ngày …..tháng …. năm…... Khi hai bên đã ký kết phụ lục hợp đồng lao động thì nội dung của phụ lục hợp đồng lao động cũng có giá trị như các nội dung của bản hợp đồng lao động này.

 

 

              NGƯỜI LAO ĐỘNG                        NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

                (Ký, ghi rõ họ tên)                           (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

 

 

TẢI/DOWLOAD MẪU TẠI ĐÂY

Bài viết khác
  Đơn xin giao đất  (10.05.2021)
  Đơn xin tách thửa đất  (20.02.2020)
  Giấy xác nhận lương  (20.02.2020)
  Hợp đồng thuê gia sư  (06.02.2020)
  Hợp đồng lao động  (03.02.2020)
  Đơn tố cáo (mẫu chung)  (03.02.2020)
  Hợp đồng thuê xe ô tô  (05.02.2020)
  Đơn khởi kiện  (03.02.2020)

Hợp đồng làm việc bán thời gian

Zalo
Hotline tư vấn miễn phí: +84 934 367 388