Hợp đồng lao động

Mẫu đơn thông dụng

Mẫu đơn thông dụng

Hợp đồng lao động

Ngày đăng : 03/02/2020 - 9:55 AM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————————

..............., ngày.........tháng........năm..........

 

– Căn cứ vào Bộ Luật Lao Động số 10/2012/QH13 ngày 18/06/2012.

– Căn cứ vào Nghị định 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính Phủ hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Bộ luật lao động.

 

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Chúng tôi, một bên là: Công ty..............................................................................

Địa chỉ:.....................................................................................................................

Đại diện bởi Ông (bà):..........................................................................................

Sinh ngày:....................................................Giới tính:............................................

CMND số:.........................................cấp ngày......................... Tại........................

Địa chỉ cư trú:......................................................................................................... 

Chức vụ:.................................................................................................................

Và một bên là Ông (bà):......................................................................................

Sinh ngày:............................................Giới tính:............................................

CMND số:...........................................cấp ngày......................... Tại...................

Địa chỉ cư trú:.........................................................................................................

Chỗ ở hiện nay:...................................................................................................... 

Thỏa thuận ký kết hợp đồng lao động và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây:

Điều 1. Công việc và địa điểm làm việc:

1) Công việc:

– Chức vụ:................................................................................................................

– Mô tả công việc:

+ Thực hiện công việc theo đúng chức danh chuyên môn của mình dưới sự quản lý, điều hành của Ban Giám đốc (và các cá nhân được bổ nhiệm hoặc ủy quyền phụ trách).

 

+ Phối hợp cùng với các bộ phận, phòng ban khác trong Công ty để phát huy tối đa hiệu quả công việc.

 

+ Hoàn thành những công việc khác tùy thuộc theo yêu cầu kinh doanh của Công ty và theo quyết định của Ban Giám đốc (và các cá nhân được bổ nhiệm hoặc ủy quyền phụ trách).

 

2) Địa điểm làm việc của người lao động:

Tại trụ sở của công ty:.............................................................................................

Điều 2: Thời hạn của hợp đồng lao động:

– Loại hợp đồng lao động có thời hạn:...................................................................

– Bắt đầu từ ngày........../............./..............đến hết ngày.........../............./...............

Điều 3: Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi:

1) Thời giờ làm việc:

–Trong ngày: 8h/ngày – Sáng từ........đến........., Chiều từ........đến..........
– Trong tuần:...........ngày/tuần: từ thứ............đến thứ............................................

2) Thời gian nghỉ:

– Hàng tuần: Được nghỉ ngày..................................................................................

– Nghỉ hằng năm, nghỉ lễ, tết, nghỉ việc riêng: Theo quy định của Luật lao động.

Điều 4: Quyền lợi  và nghĩa vụ của người lao động

Quyền lợi:

 

1. Mức lương theo thời gian:

– Mức lương chính:.............................................................................................

2. Phụ cấp:

– Ăn trưa:...............................................................................................................

- Xăng xe:..............................................................................................................

3. Hình thức trả lương: Tiền mặt/chuyển khoản

4. Thời hạn trả lương: Được trả lương vào ngày...................................................

5. Chế độ nâng lươngCăn cứ vào kết quả thực hiện công việc của người lao động.

6. Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp: Được tham gia bảo hiểm theo quy định của Luật bảo hiểm về mức đóng và tỷ lệ đóng.

7. Bảo hiểm sức khỏe

8. Nghĩa vụ:

– Hoàn thành những công việc đã cam kết trong hợp đồng lao động.

– Chấp hành lệnh điều hành sản xuất-kinh doanh, nội quy kỷ luật lao động, an toàn lao động….

Điều 5: Nghĩa vụ và quyền hạn của người sử dụng lao động

1. Nghĩa vụ:

– Bảo đảm việc làm và thực hiện đầy đủ những điều đã cam kết trong hợp đồng lao động.

– Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn các chế độ và quyền lợi cho người lao động theo hợp đồng lao động.

2. Quyền hạn:

– Điều hành người lao động hoàn thành công việc theo hợp đồng (bố trí, điều chuyển, tạm ngừng việc)

– Tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng lao động, kỷ luật người lao động theo quy định của pháp luật và nội quy lao động của doanh nghiệp.

Điều 6: Các nội dung khác:

Ngoài các khoản tiền lương và phụ cấp mà người lao động nhận được tại Điều 4 của hợp đồng lao động này, người lao động còn được nhận các khoản khác như sau:

1. Các khoản phúc lợi khác:

– Người lao động kết hôn: 500.000

– Người lao động có thân nhân bị chết: Được hỗ trợ 1.000.000/người

– Hàng năm người lao động được đi tham quan, du lịch, nghỉ mát, quà sinh nhật theo quy định của công ty.

4. Tiền thưởng lễ, tết: Được hưởng theo quy chế lương thưởng chung của toàn công ty.

Điều 7: Điều khoản thi hành

– Những vấn đề về lao động không ghi trong hợp đồng lao động này thì áp dụng theo nội quy lao động và quy chế lương thưởng của công ty.

– Hợp đồng lao động được làm thành 02 bản có giá trị ngang nhau, mỗi bên giữ một bản và có hiệu lực từ ngày........./.........../.............. Khi hai bên ký kết phụ lục hợp đồng lao động thì nội dung của phụ lục hợp đồng lao động cũng có giá trị như các nội dung của bản hợp đồng lao động này.

Hợp đồng này làm tại trụ sở của công ty, ngày........./.........../...............

 

        Người lao động                                                                Người sử dụng lao động

         (Ký, ghi rõ Họ Tên)                                                                           (Ký, đóng dấu)

 

TẢI/DOWLOAD MẪU TẠI ĐÂY

Bài viết khác
  Đơn xin giao đất  (10.05.2021)
  Đơn xin tách thửa đất  (20.02.2020)
  Giấy xác nhận lương  (20.02.2020)
  Hợp đồng thuê gia sư  (06.02.2020)
  Đơn tố cáo (mẫu chung)  (03.02.2020)
  Hợp đồng thuê xe ô tô  (05.02.2020)
  Đơn khởi kiện  (03.02.2020)

Hợp đồng lao động

Zalo
Hotline tư vấn miễn phí: +84 934 367 388