Hợp đồng mua bán xe máy (xe mô tô)

Mẫu đơn thông dụng

Mẫu đơn thông dụng

Hợp đồng mua bán xe máy (xe mô tô)

Ngày đăng : 06/02/2020 - 8:00 AM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------***---------

HỢP ĐỒNG MUA BÁN XE MÁY

Biển kiểm soát: .............................

 

Hôm nay, ngày ...... tháng ........ năm ......., tại ....................., chúng tôi gồm có:

 

BÊN BÁN (BÊN A)

 

Ông(Bà): ........................................................................................................

 

Sinh năm: .....................................................................................................

 

CMND số: ......................do Công an ....................... cấp ngày ....................

 

Hộ khẩu thường trú: .......................................................................................

 

Nơi ở hiện tại: ................................................................................................

 

Số điện thoại: .................................................................................................

 

BÊN MUA (BÊN B)

 

Ông (Bà): .........................................................................................................

 

Sinh năm: ........................................................................................................

 

CMND số: ................do Công an .................. cấp ngày .................................

 

Hộ khẩu thường trú: ........................................................................................

 

Nơi ở hiện tại: ..................................................................................................

 

Số điện thoại: ...................................................................................................

 

Chúng tôi tự nguyện cùng nhau lập và ký bản hợp đồng này để thực hiện việc mua bán xe máy/xe môtô, với những điều khoản đã được hai bên bàn bạc và thoả thuận như sau:

 

ĐIỀU 1: ĐẶC ĐIỂM XE MUA BÁN

 

Bên bán là chủ sở hữu của chiếc xe máy/xe môtô nhãn hiệu: ..............................

 

Loại xe: ..........., màu sơn: ................., số máy: ..........., số khung: ......., biển số đăng ký: ........................theo "Đăng ký xe" số .............do Phòng Cảnh sát Giao thông - Công an .............cấp ngày .............. (đăng ký lần đầu ngày ..................).

 

ĐIỀU 2: SỰ THỎA THUẬN MUA BÁN

 

2.1. Bên bán đồng ý bán và Bên mua đồng ý mua chiếc xe nói trên như hiện trạng với giá là: ....................................đồng (..........................đồng) và không thay đổi vì bất kỳ lý do gì.

 

2.2. Bên bán đã nhận đủ tiền do Bên mua trả và đã giao xe đúng như hiện trạng cho Bên mua cùng toàn bộ giấy tờ có liên quan đến chiếc xe này. Việc giao nhận không có gì vướng mắc. Việc giao tiền, giao xe được hai bên thực hiện bằng việc ký vào biên bàn bàn giao hoặc thực hiện đồng thời bằng việc ký vào hợp đồng này.

 

2.3. Hai bên thoả thuận: Bên mua nộp toàn bộ các loại lệ phí, thuế liên quan đến việc mua bán ô tô.

 

ĐIỀU 3: CAM ĐOAN

 

3.1. Bên bán cam đoan:

 

Khi đem bán theo bản hợp đồng này, chiếc xe nói trên thuộc quyền sở hữu và sử dụng hợp pháp của Bên bán; chưa đem cầm cố, thế chấp hoặc dùng để đảm bảo cho bất kỳ nghĩa vụ tài sản nào.

 

3.2. Bên mua cam đoan:

 

Bên mua đã tự mình xem xét kỹ, biết rõ về nguồn gốc sở hữu và hiện trạng chiếc xe nói trên của Bên bán, bằng lòng mua và không có điều gì thắc mắc.

 

ĐIỀU 4: ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

 

Hai bên đã tự đọc lại nguyên văn bản hợp đồng này, đều hiểu và chấp thuận toàn bộ nội dung của hợp đồng, không có điều gì vướng mắc. Hai bên cùng ký tên dưới đây để làm bằng chứng.

 

 

BÊN A

(Ký, ghi rõ họ và tên)

 

TẢI/DOWLOAD MẪU TẠI ĐÂY

 

BÊN B

(Ký, ghi rõ họ và tên)

Bài viết khác
  Đơn xin giao đất  (10.05.2021)
  Đơn xin tách thửa đất  (20.02.2020)
  Giấy xác nhận lương  (20.02.2020)
  Hợp đồng thuê gia sư  (06.02.2020)
  Hợp đồng lao động  (03.02.2020)
  Đơn tố cáo (mẫu chung)  (03.02.2020)
  Hợp đồng thuê xe ô tô  (05.02.2020)
  Đơn khởi kiện  (03.02.2020)

Hợp đồng mua bán xe máy (xe mô tô)

Zalo
Hotline tư vấn miễn phí: +84 934 367 388