Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất

Mẫu đơn thông dụng

Mẫu đơn thông dụng

Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất

Ngày đăng : 03/02/2020 - 9:50 AM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

HỢP ĐỒNG TẶNG CHO QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

 

Hôm nay, ngày …… tháng …… năm ………, Tại …………………………………………………...............................................................................

 

Chúng tôi gồm có:

 

BÊN TẶNG CHO (BÊN A):

 

  1.  Trường hợp là cá nhân:

 

Ông/bà :………………………………………….....Năm sinh:…………………..................................................................................................

CMND số :……………. .....Ngày cấp ……..…………Nơi cấp: ………………...............…………....................................................................

Hộ khẩu :……………………………………………………………………………….........................................................................................

Địa chỉ :………………………………………………………………………………….......................................................................................

Điện thoại :…………………………………………………………………………………..................................................................................

 

Là chủ sở hữu bất động sản:…..……………………………………………………………..................................................................................

………………………………………………………………………………………………….............................................................................

 

b) Trường hợp là đồng chủ sở hữu:

 

Ông/bà :…………………………………………....Năm sinh:…………………...................................................................................................

CMND số :……………. ....Ngày cấp ……..…………Nơi cấp: ………………...................................................................................................

Hộ khẩu :……………………………………………………………………………….........................................................................................

Địa chỉ :…………………………………………………………………………………......................................................................................

Điện thoại :…………………………………………………………………………………................................................................................

 

Ông/bà :…………………………………………....Năm sinh:…………………................................................................................................

CMND số :……………..... Ngày cấp ……..…………Nơi cấp: ……………….................................................................................................

Hộ khẩu :………………………………………………………………………………......................................................................................

Địa chỉ :…………………………………………………………………………………...................................................................................

Điện thoại :…………………………………………………………………………………..............................................................................

 

Là đồng chủ sở hữu bất động sản:……………………………………………………………….......................................................................

……………………………………………………………………………………….........................................................................................

 

Các chứng từ sở hữu và tham khảo về bất động sản đã được cơ quan có thẩm quyền cấp cho Bên A gồm có:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......................................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………...........................................................................

 

BÊN ĐƯỢC TẶNG CHO (BÊN B):

Ông/bà :………………………………………….....Năm sinh:…………………..................................................................................................

CMND số :……………. .....Ngày cấp ……..…………Nơi cấp: ………………...............…………...................................................................

Hộ khẩu :……………………………………………………………………………….........................................................................................

Địa chỉ :………………………………………………………………………………….......................................................................................

Điện thoại :…………………………………………………………………………………..................................................................................

 

Ông/bà :………………………………………….....Năm sinh:…………………..................................................................................................

CMND số :……………. .....Ngày cấp ……..…………Nơi cấp: ………………...............…………...................................................................

Hộ khẩu :……………………………………………………………………………….........................................................................................

Địa chỉ :………………………………………………………………………………….......................................................................................

Điện thoại :…………………………………………………………………………………..................................................................................

 

Hai bên đồng ý thực hiện việc tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo các thoả thuận sau đây:

 

ĐIỀU 1: ĐỐI TƯỢNG CỦA HỢP ĐỒNG

 

1.1. Quyền sử dụng đất

 

Quyền sử dụng đất của bên A đối với thửa đất theo…..………………..………………………. cụ thể như sau:

 

- Thửa đất số: ..........................................................................................................................................................................................................

- Tờ bản đồ số: .......................................................................................................................................................................................................

- Địa chỉ thửa đất: .................................................................................................................................................................................................

- Diện tích: ............................... m(Bằng chữ: ................................................)

- Hình thức sử dụng:

  + Sử dụng riêng: ........................................................................................ m2

  + Sử dụng chung: ....................................................................................... m2

- Mục đích sử dụng:.................................................................................................................................................................................................

- Thời hạn sử dụng:.................................................................................................................................................................................................

- Nguồn gốc sử dụng:..............................................................................................................................................................................................

Những hạn chế về quyền sử dụng đất (nếu có́): .....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................

1.2. Tài sản gắn liền với đất là: ..............................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................

 

Giấy tờ về quyền sở hữu tài sản có:........................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................

 

1.3. Giá trị quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất nêu trên là …............................. đồng

(Bằng chữ: ..............................................................................................….VNĐ)

 

ĐIỀU 3: VIỆC ĐĂNG KÝ TẶNG CHO QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT VÀ LỆ PHÍ

 

3.1. Việc đăng ký tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật do bên A chịu trách nhiệm thực hiện.

 

3.2. Lệ phí liên quan đến việc tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo Hợp đồng này do bên A chịu trách nhiệm nộp.

 

ĐIỀU 4: VIỆC GIAO VÀ ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, ĐĂNG KÝ QUYỀN SỞ HỮU TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

 

4.1. Bên A có nghĩa vụ giao thửa đất và tài sản gắn liền với đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này cùng giấy tờ về quyền sử dụng đất, giấy tờ về quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho bên B ngay sau khi công chứng/chứng thực xong hợp đồng.

 

4.2. Bên B có nghĩa vụ đăng ký quyền sử dụng đất, đăng ký quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

 

ĐIỀU 3: TRÁCH NHIỆM NỘP THUẾ, LỆ PHÍ

 

Thuế, lệ phí liên quan đến việc tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo Hợp đồng này do bên B chịu trách nhiệm nộp.

 

ĐIỀU 4: NGHĨA VỤ CỦA BÊN A

 

4.1. Giao đất đủ diện tích, đúng hạng đất, loại đất, vị trí, số hiệu, tình trạng đất và tài sản gắn liền với đấtnhư đã thoả thuận;

 

4.2. Giao giấy tờ có liên quan đến quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất cho bên được tặng cho để làm thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

 

ĐIỀU 5: NGHĨA VỤ CỦA BÊN B

 

5.1. Đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về đất đai;

 

5.2. Bảo đảm quyền của người thứ ba đối với đất, tài sản gắn liền với đất được tặng cho;

 

5.3. Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật về đất đai.

 

ĐIỀU 6: QUYỀN CỦA BÊN B

 

6.1. Yêu cầu bên A giao đủ diện tích, đúng hạng đất, loại đất, vị trí, số hiệu, tình trạng đất và tài sản gắn liền với đất như đã thoả thuận;

 

6.2. Được sử dụng đất, sở hữu tài sản gắn liền với đất theo đúng mục đích, đúng thời hạn;

 

6.3. Được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

 

ĐIỀU 7: PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG

 

Trong quá trình thực hiện Hợp đồng này, nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không giải quyết được thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu toà án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

 

ĐIỀU 8: CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

 

Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:

 

8.1. Bên A cam đoan:

 

a) Những thông tin về nhân thân, về thửa đất và tài sản gắn liền với đất đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;

 

bThửa đất thuộc trường hợp được tặng cho quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật;

 

cTại thời điểm giao kết Hợp đồng này: 

 

  - Thửa đất và tài sản gắn liền với đất không có tranh chấp;

 

  - Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

 

dViệc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc;

 

eThực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.

 

8.2. Bên B cam đoan:

 

aNhững thông tin về nhân thân đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;

 

bĐã xem xét kỹ, biết rõ về thửa đất và tài sản gắn liền với đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này và các giấy tờ về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất;

 

cViệc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc;

 

dThực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.

 

ĐIỀU 9: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

 

9.1. Hai bên hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình được thỏa thuận trong hợp đồng này.

 

9.2. Hai bên đã tự đọc lại hợp đồng này, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản đã ghi trong hợp đồng.

 

9.3. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày …… tháng ……. năm …… 

 

Hợp đồng được lập thành 04 (bốn) bản có giá trị như nhau.

 

                   BÊN TẶNG CHO (Bên A)                                                                                 BÊN ĐƯỢC TẶNG CHO (Bên B)

                   (Ký/ điểm chỉ, ghi rõ họ tên)                                                                                    (Ký/ điểm chỉ, ghi rõ họ tên)

 

 

 

LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN

 

Hôm nay, ngày ........ tháng ........ năm ........ ,

tại: ................................................................................................................................................

Tôi ........................, Công chứng viên phòng Công chứng........................................................ tỉnh (thành phố) .....................................................

 

CÔNG CHỨNG:

- Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất được giao kết giữa bên A là…....................................………và bên B là ....…..….........................................................

 

- Các bên đã tự nguyện thoả thuận giao kết hợp đồng;

 

- Tại thời điểm chứng thực, các bên đã giao kết hợp đồng có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật;

 

- Nội dung thoả thuận của các bên trong hợp đồng không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội;

 

- Hợp đồng này được làm thành 04 (bốn) bản chính (mỗi bản chính gồm 05 (năm) tờ, 05 (năm) trang trong đó 04 (bốn) trang là hợp đồng chính và một trang công chứng/chứng thực), giao cho:

 

+ Bên A 01 (một) bản chính;

 

+ Bên B 02 (hai) bản chính;

 

Lưu tại Phòng Công chứng một bản chính.

 

                                              Số................................, quyển số ....................................................

 

CÔNG CHỨNG VIÊN
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

Ghi chú:

(1) Hợp đồng tăng cho tài sản gắn liền với đất phải được công chứng, chứng thực theo quy định tại Điều 167 Luật đất đai năm 2013;

 

(2) Trường hợp hộ gia đình, cá nhân tặng cho quyền sử dụng đất có điều kiện được quy định tại Điều 192 Luật đất đai năm 2013;

 

(3) Trường hợp không được nhận tặng cho quyền sử dụng đất được quy định tại Điều 191 Luật đất đai năm 2013.

TẢI/DOWLOAD MẪU TẠI ĐÂY

Bài viết khác
  Đơn xin giao đất  (10.05.2021)
  Đơn xin tách thửa đất  (20.02.2020)
  Giấy xác nhận lương  (20.02.2020)
  Hợp đồng thuê gia sư  (06.02.2020)
  Hợp đồng lao động  (03.02.2020)
  Đơn tố cáo (mẫu chung)  (03.02.2020)
  Hợp đồng thuê xe ô tô  (05.02.2020)
  Đơn khởi kiện  (03.02.2020)

Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất

Zalo
Hotline tư vấn miễn phí: +84 934 367 388