Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng mua bán

Mẫu đơn thông dụng

Mẫu đơn thông dụng

Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng mua bán

Ngày đăng : 24/08/2020 - 3:12 PM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG

Số:      /BBTL

Căn cứ Bộ Luật Dân sự 2015;

Căn cứ Luật Thương mại 2005;

Căn cứ vào các văn bản và quy định pháp luật có liên quan;

Căn cứ Hợp đồng số […] ngày […] giữa Công ty […] và  […].

Hôm nay, ngày […] tháng […] năm […], tại […], chúng tôi gồm:

 

BÊN BÁN: CÔNG TY […]

MSDN:     […];

Địa chỉ:     […];

Điện thoại: […];

Email:       […];

Đại diện:             […]    Chức vụ: […]

(Trong “Hợp đồng” gọi tắt là Bên A) 

BÊN B: CÔNG TY […]

MSDN:     […];

Địa chỉ:     […];

Địện thoại: […].

Email:       […]

Đại diện:   […]  Chức vụ: […]

(Trong “Hợp đồng” gọi tắt là Bên B)

Hai bên thống nhất và đồng ý ký kết biên bản thanh lý hợp đồng này với các điều khoản quy định dưới đây:

ĐIỀU 1: THỎA THUẬN CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

1.1.Căn cứ theo hợp đồng số […] giữa Bên A và Bên B ký ngày […], sau khi nhận thấy những mục đích và lợi ích khi ký kết hợp đồng đã đầy đủ, các bên đồng ý thỏa thuận chấm dứt hợp đồng kể từ ngày các bên đồng ký kết vào văn bản này.

1.2. Các bên được giải phóng khỏi những quy định theo hợp đồng số […] mà không phải gặp bất kỳ trở ngại nào, trừ trường hợp một trong các bên vẫn còn nghĩa vụ phải hoàn thành theo Điều 3 của Biên bản này.

ĐIỀU 2: NGHĨA VỤ ĐÃ HOÀN THÀNH

2.1. Bên A đã hoàn tất việc giao hàng đúng với đơn hàng của Hợp đồng số […]  như sau:

- Hàng hóa:

- Mã hàng:

- Số lượng:

2.2. Bên B đã hoàn tất việc thanh toán cho Bên A theo giá trị Hợp đồng số […] với số tiền là: […], theo thông tin chuyển khoản như sau:

- Chủ tài khoản:

- Số tài khoản:

- Ngân hàng:

ĐIỀU 3: NGHĨA VỤ CÒN LẠI CỦA CÁC BÊN

3.1. Bên A có nghĩa vụ bảo hành số hàng hóa này dựa trên phiếu bảo hành kèm theo từng đơn vị hàng hóa. Việc bảo hành sẽ được thực hiện liên tục trong vòng 1 năm kể từ ngày Bên B ký vào phiếu bảo hành theo kèm theo từng đơn vị hàng hóa do Bên A cung cấp.

3.2. Bên B có nghĩa vụ báo ngay cho Bên A chậm nhất trong vòng 05 (năm) ngày kể từ ngày phát hiện ra lỗi của hàng hóa để Bên A kịp thời thực hiện nghĩa vụ bảo hành. Lỗi hoặc hư hỏng đó xuất phát từ lỗi kỹ thuật hoặc kết cấu hàng hóa của Bên A.

3.3. Nếu Bên B không kịp thời thông báo như quy định của Biên Bản này thì mọi thiệt hại về hàng hóa do Bên B chịu trách nhiệm

ĐIỀU 4:  ĐIỀU KHOẢN CHUNG

4.1. Biên bản này có hiệu lực kể từ ngày ký.

4.2. Các bên đã đọc và thống nhất về những thỏa thuận trong Biên bản này.

4.3. Các bên cam kết tiếp tục thực hiện những nghĩa vụ còn lại theo Hợp đồng số […] cho đến hết thời hạn theo thỏa thuận.

4.4. Biên bản được ký dựa trên sự tự nguyện của các bên.

4.5. Biên bản này được lập thành 04 (bốn) bản, có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 02 (hai) bản để thực hiện.

ĐẠI DIỆN BÊN A

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

ĐẠI DIỆN BÊN B

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Bài viết khác
  Đơn xin giao đất  (10.05.2021)
  Đơn xin tách thửa đất  (20.02.2020)
  Giấy xác nhận lương  (20.02.2020)
  Hợp đồng thuê gia sư  (06.02.2020)
  Hợp đồng lao động  (03.02.2020)
  Đơn tố cáo (mẫu chung)  (03.02.2020)
  Hợp đồng thuê xe ô tô  (05.02.2020)
  Đơn khởi kiện  (03.02.2020)

Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng mua bán

Zalo
Hotline tư vấn miễn phí: +84 934 367 388