Mẫu di chúc (tự viết tay)

Mẫu đơn thông dụng

Mẫu đơn thông dụng

Mẫu di chúc (tự viết tay)

Ngày đăng : 03/02/2020 - 1:45 PM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————

 

DI CHÚC

 

Hôm nay, ngày…..tháng….năm…..,vào lúc… giờ ….phút, tại ……...................

 

Họ và tên tôi là: ……………………………………..……………….…………..

 

Sinh Ngày:…………………………………………………………………….....

CMND số …………............Nơi cấp: ……………….Ngày cấp:……………….

 

Thường trú tại:………………………………………………….………………

 

Chỗ ở hiện tại:………………..…………………………………………………

 

Trong trạng thái tinh thần minh mẫn, sáng suốt, tôi lập Di chúc này như sau:

 

Tôi là chủ sở hữu khối tài sản gồm:

 

1………………………………………………………………………………………......................................................................................................................………………………………………………………………......................................................................

 

2………………………………………………………………………………………......................................................................................................................………………………………………………………………......................................................................

 

3………………………………………………………………………………………......................................................................................................................………………………………………………………………......................................................................

Các giấy tờ, chứng từ sở hữu được cơ quan có thẩm quyền cấp gồm: ……………….........................................................................

………………………………………………..………………………………....................................................................................

Nay tôi lập Di chúc để định đoạt tài sản của tôi nêu trên như sau:

 

Sau khi tôi qua đời:

 

Họ và tên Ông (Bà)……………………………………………………………...

 

Sinh Ngày:……………………………………………….…………………….

 

CMND số:…………………………Nơi cấp:………….…….Ngày cấp:….…..

 

Thường trú tại:…………………………………………………………………...

 

Chỗ ở hiện tại:…………………………………………………………………..

 

sẽ được thừa hưởng toàn bộ di sản thừa kế thuộc sở hữu của tôi, như đã nêu trên, do tôi để lại. Tôi không để lại di sản thừa kế của tôi nêu trên cho bất cứ ai khác.

 

(Trong trường hợp có chỉ định người thừa kế thực hiện nghĩa vụ, thì phải ghi rõ họ tên của người này và nội dung của nghĩa vụ).

 

Để làm chứng cho việc tôi lập Di chúc, tôi có mời hai nhân chứng là:

 

1. Họ và tên: ……………………………………………………………………..

 

Sinh Ngày:……………………………………………..………………………

 

CMTND số:…………………..Nơi cấp:…………….Ngày cấp:……………….

 

Thường trú tại:……………………………………………………….…………..

 

Chỗ ở hiện tại:…………….....…………………………………………..……….

 

2. Họ và tên: ……………………………………………………………………..

 

Sinh Ngày:……………………………………………..………………………

 

CMTND số:…………………..Nơi cấp:…………….Ngày cấp:……………….

 

Thường trú tại:……………………………………………………….…………..

 

Chỗ ở hiện tại:…………….....…………………………………………..……….

 

Hai nhân chứng kể trên là do tôi tự lựa chọn và mời đến, họ không thuộc những người thừa kế theo Di chúc hoặc theo pháp luật của tôi, không phải là người có quyền, nghĩa vụ tài sản liên quan tới nội dung Di chúc, họ có đầy đủ năng lực hành vi dân sự.

 

Di chúc đã được lập xong hồi………ngày………tháng…….năm…….Đã thể hiện đúng theo ý chí, nguyện vọng của tôi, tôi không sửa đổi hoặc thêm bớt điều gì.

 

Di chúc được lập thành…………………. bản, mỗi bản…………trang./.

                                                

.........ngày … tháng … năm ……

 

Nhân chứng 1

(Ký và ghi rõ họ và tên)

Nhân chứng 2

(Ký và ghi rõ họ và tên)

Người lập Di chúc

(Ký và ghi rõ họ và tên)

 

TẢI/DOWLOAD TẠI ĐÂY

 

 

Bài viết khác
  Đơn xin giao đất  (10.05.2021)
  Đơn xin tách thửa đất  (20.02.2020)
  Giấy xác nhận lương  (20.02.2020)
  Hợp đồng thuê gia sư  (06.02.2020)
  Hợp đồng lao động  (03.02.2020)
  Đơn tố cáo (mẫu chung)  (03.02.2020)
  Hợp đồng thuê xe ô tô  (05.02.2020)
  Đơn khởi kiện  (03.02.2020)

Mẫu di chúc (tự viết tay)

Zalo
Hotline tư vấn miễn phí: +84 934 367 388