Mẫu đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh cho nhà đầu tư nước ngoài

Mẫu đơn thông dụng

Mẫu đơn thông dụng

Mẫu đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh cho nhà đầu tư nước ngoài

Ngày đăng : 05/05/2021 - 9:07 AM

TÊN DOANH NGHIỆP

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

…, ngày … tháng … năm …

 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH

 

 

Kính gửi: Sở Công Thương tỉnh/thành phố …………………….

 

 

I. Thông tin về doanh nghiệp:

1. Tên doanh nghiệp: ...................................................................................................

Mã số doanh nghiệp: ...................................................................................................

Địa chỉ trụ sở chính: .....................................................................................................

Điện thoại: …………………. Fax: ……………… Email: ………… Website:..........

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: ........................................................

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số... do... cấp đăng ký lần đầu ngày... tháng... năm...; cấp đăng ký thay đổi lần thứ1... ngày... tháng... năm....

2. Vốn điều lệ (ghi bằng số; VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài):..... 

.....................................................................................................................................

3. Vốn đầu tư cho Dự án hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa (nếu có) (bằng số; VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài):

.....................................................................................................................................

4. Ngành nghề kinh doanh2:.........................................................................................

5. Mục tiêu của dự án đầu tư3:......................................................................................

6. Thông tin về chủ sở hữu/thành viên góp vốn/cổ đông sáng lập4:

- Chủ sở hữu/thành viên góp vốn/cổ đông sáng lập là tổ chức:

+ Tên doanh nghiệp: …………………Nơi đăng ký thành lập: ……………………

+ Tỷ lệ vốn góp/cổ phần:..............................................................................................

+ Ngành nghề/lĩnh vực kinh doanh chính:....................................................................

- Chủ sở hữu/thành viên góp vốn/cổ đông sáng lập là cá nhân:

+ Họ và tên: …………………………………………………Quốc tịch:.................... 

+ Tỷ lệ góp vốn/cổ phần: .............................................................................................

II. Đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa với nội dung sau:

1. Thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa (Liệt kê từng hoạt động đề nghị được cấp phép theo khoản 1 Điều 3 Nghị định này):

- ..................................................................................................................................

2. Các đề xuất khác (nếu có):

- ...................................................................................................................................

III. Doanh nghiệp cam kết:

1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Đơn và Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh.

2. Chấp hành nghiêm chỉnh quy định của pháp luật Việt Nam, quy định của Giấy phép kinh doanh và các văn bản của cơ quan có thẩm quyền./.

 


Các tài liệu gửi kèm:
1. …;
2. …;
3. …;

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP
(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)

 

_______________

1 Ghi đăng ký thay đổi lần gần nhất.

2 Ghi ngành nghề kinh doanh theo Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

3 Ghi mục tiêu của từng dự án theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Trường hợp có nhiều dự án thì lập phụ lục.

4 Trường hợp có nhiều thành viên thì lập phụ lục.

TẢI/DOWLOAD MẪU ĐƠN TẠI ĐÂY

Bài viết khác
  Đơn xin giao đất  (10.05.2021)
  Đơn xin tách thửa đất  (20.02.2020)
  Giấy xác nhận lương  (20.02.2020)
  Hợp đồng thuê gia sư  (06.02.2020)
  Hợp đồng lao động  (03.02.2020)
  Đơn tố cáo (mẫu chung)  (03.02.2020)
  Hợp đồng thuê xe ô tô  (05.02.2020)
  Đơn khởi kiện  (03.02.2020)

Mẫu đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh cho nhà đầu tư nước ngoài

Zalo
Hotline tư vấn miễn phí: +84 934 367 388