Quyết định bổ nhiệm giám đốc chi nhánh

Mẫu đơn thông dụng

Mẫu đơn thông dụng

Quyết định bổ nhiệm giám đốc chi nhánh

Ngày đăng : 06/02/2020 - 9:56 AM

CÔNG TY................... 

          _____*****______

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_______*****_______

Số: ............./QĐ

........................., ngày.......tháng.......năm ..........

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh

_________________

GIÁM ĐỐC

CÔNG TY...................................... 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp  2014;

- Căn cứ Điều lệ Công ty..............................................

- Căn cứ yêu cầu tổ chức của công ty;

- Xét trình độ khả năng của Ông (bà) ........................... 

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1: Bổ nhiệm người có thông tin sau đây

Họ và tên :                             Giới tính:

Sinh ngày:                              Dân tộc:                    Quốc tịch:

CMTND số:  

Ngày cấp:                               Nơi cấp: 

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn:  

Xã/Phường/Thị trấn: 

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 

Tỉnh/Thành phố: 

Chỗ ở hiện tại:

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: 

Xã/Phường/Thị trấn: 

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 

Tỉnh/Thành phố: 

Điện thoại: …………………………………. Fax: 

Email: ………………………………………. Website: 

Giữ chức vụ trưởng chi nhánh Công ty ..................... phụ trách điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh của chi nhánh.

 

Điều 2: Ông (bà).............................................có trách nhiệm báo cáo đầy đủ và chịu trách nhiệm cá nhân trước Hội đồng thành viên (hội đồng cổ đông) về các hoạt động của mình theo quy định của công ty.

 

Điều 3: Các Phòng, ban và Ông (bà).............................................chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

 

Nơi nhận:

 

T/M CÔNG TY

GIÁM ĐỐC

                         -Như điều 3;

-Phòng TCHC;

-Lưu VP.

 

TẢI/DOWLOAD MẪU TẠI ĐÂY

 

 

 

 

 

Bài viết khác
  Đơn xin giao đất  (10.05.2021)
  Đơn xin tách thửa đất  (20.02.2020)
  Giấy xác nhận lương  (20.02.2020)
  Hợp đồng thuê gia sư  (06.02.2020)
  Hợp đồng lao động  (03.02.2020)
  Đơn tố cáo (mẫu chung)  (03.02.2020)
  Hợp đồng thuê xe ô tô  (05.02.2020)
  Đơn khởi kiện  (03.02.2020)

Quyết định bổ nhiệm giám đốc chi nhánh

Zalo
Hotline tư vấn miễn phí: +84 934 367 388