Tập hợp các mẫu giấy uỷ quyền phổ biến nhất (dành cho công ty)

Mẫu đơn thông dụng

Mẫu đơn thông dụng

Tập hợp các mẫu giấy uỷ quyền phổ biến nhất (dành cho công ty)

Ngày đăng : 24/08/2020 - 3:13 PM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----*****-----

 

GIẤY ỦY QUYỀN

 

- Căn cứ vào Bộ luật dân sự 2015;

 

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014;

 

- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty …………………..............................;

 

NGƯỜI UỶ QUYỀN:

 

Ông/Bà:..……….....................................................................

 

Chức vụ: Giám đốc/Tổng giám đốc Công ty ..……….............…...………

 

CMND số:..………........................................................................

 

Địa chỉ:..………........................................................................

 

NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN:

 

Ông/Bà:..………...........................................................

 

Chức vụ:..………........................................................................

 

CMND số:..………........................................................................

 

Địa chỉ :..……….......................................................................

 

Bằng giấy ủy quyền này Người nhận uỷ quyền được quyền thay mặt Người Ủy quyền thực hiện các công việc sau: 

 

1. Được quyền quyết định và ký các văn bản quản lý phục vụ hoạt động của …............................................................................

 

2. Được toàn quyền quyết định và ký kết các hợp đồng dịch vụ ……................................................................................................

 

3. Được ký kết các hợp đồng chuyển nhượng ……….......................cho Công ty sau khi được cấp có thẩm quyền của Công ty chấp thuận.

 

4. Được quyền ký các hợp đồng với cộng tác viên phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty……..…......................................theo quy định của Quy chế.

 

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến ngày……………........

 

Nơi nhận

Giám đốc

 

TẢI/DOWLOAD MẪU 

MẪU 01

MẪU 02

MẪU 03

MẪU 04

 

 

 

Bài viết khác
  Đơn xin giao đất  (10.05.2021)
  Đơn xin tách thửa đất  (20.02.2020)
  Giấy xác nhận lương  (20.02.2020)
  Hợp đồng thuê gia sư  (06.02.2020)
  Hợp đồng lao động  (03.02.2020)
  Đơn tố cáo (mẫu chung)  (03.02.2020)
  Hợp đồng thuê xe ô tô  (05.02.2020)
  Đơn khởi kiện  (03.02.2020)

Tập hợp các mẫu giấy uỷ quyền phổ biến nhất (dành cho công ty)

Zalo
Hotline tư vấn miễn phí: +84 934 367 388